CARINA IN DAVEK V MEDNARODNI TRGOVINI

Žiga Stupica   13. 2. 2013   Komentarji so izklopljeni za CARINA IN DAVEK V MEDNARODNI TRGOVINI

E-knjigaCARINA IN DAVEK V MEDNARODNI TRGOVINI

 

S pomladjo je izšla enovita publikacija (približno 200 strani oziroma 800 opomb) o raziskavi, ki je potekala od 2007-2013. Vsebina je del sistemske analize dokaj zahtevne ekonomsko-pravne problematike s področja davčništva, in sicer davkov in carin v mednarodni trgovini. Na zahtevnost problematike kaže obilica raznovrstnih pravnih položajev in sprememb pravnih aktov, preučevanje pa je primerljivo z ustavljanjem deroče vode – pogoste spremembe so deroča voda, ta publikacija pa predstavlja posnetek stanja kapljice iz te reke.
Gre za enovito strukturo in obdelavo, specifično perspektivo, zasnovo in strategijo raziskovanja ter združitev problemov ustavnega, mednarodnega, obligacijskega in upravnega ter postopkovnega prava. Posebej se opozarja na pomen holističnega pristopa, namesto parcialnega, po katerem bi se pri reševanju problemov parcialno opiralo zgolj na neko posamično določilo. Mestoma so – v okviru omejitev proučevanja – predlagane rešitve, ki seveda niso edine možne, zlasti pa so v konkretnih zadevah odvisne od številnih dejavnikov in okoliščin zadev, pri čemer lahko končno stališče poda pristojni (sodni) organ. Celoto predstavljajo tri medsebojno povezane komponente:
  1. Prva pomeni poskus pozitivnopravnega ‘zemljevida’ materije, ki preko velikega obsega uporabljivih pravnih virov kaže na njeno kompleksnost. Osredotočena je v proučitev nekaterih vidikov pravnega reda Slovenije v EU, WTO in UN, vidikov stvarnega in obligacijskega prava s poudarkom na določenih pogodbah ter vidikov upravno-procesnega carinskega in davčnega prava Slovenije v EU.
  2. Druga je osredotočena v analizo spektra obligacijskopravnih vprašanj v zvezi z dejanskim in pravnim stanjem proučevane zadeve. Tu se gibljemo po točkah oziroma bistvenih elementih razmerja med dvema udeležencema gospodarskega posla. Proučevanje bistvenih elementov vsebine gospodarske pogodbe nas privede do sklepa, da je tak bistveni element opredeljen v upravno-procesni davčno-oziroma carinsko-pravni materiji. Slednje kaže na obstoj specifične (sui generis) obligacijske pogodbe – o izvedbi carinskega/davčnega postopka.
  3. Tretja ni več osredotočena v razmerje med pogodbenikoma. Tu gre za analizo spektra upravno-postopkovno davčno- oziroma carinsko-pravnih vprašanj z vidika položaja inšpicirane stranke pred davčnim inšpekcijskim organom. Vprašanja so o raznolikih stališčih oblastnega organa o enakih oziroma bistveno podobnih dejanskih in pravnih stanjih (2 uradni pojasnili davčnega organa – DURS), o predpostavkah morebitnih postopkov pred Ustavnim sodiščem RS oziroma Sodiščem EU, o ugovorih stranke vezanih na pravice po pravu EU, vse do ugovora civis europeus sum.

E-knjiga
Carina in davek v mednarodni trgovini, 2013

Uvozne in izvozne dajatve pri špedicijskih poslih, 2003