Prodaja blaga za poplačilo zastopnika

Žiga Stupica   10. 6. 2007   Komentarji so izklopljeni za Prodaja blaga za poplačilo zastopnika

PRODAJA BLAGA ZA POPLAČILO ZASTOPNIKA
(V: Ž. Stupica: Uvozne in izvozne dajatve pri špedicijskih poslih. 1. izd. Ljubljana: www.dajatve.com, februar 2002, 136 str., s. 80.)

Uvoznik, fizična oseba je v letu 2001 pripeljal na slovensko mejo cisterno s kurilnim oljem in ustno naročil tamkajšnjemu špediterju uvozno carinjenje. Na podlagi tega naročila in predloženih listin je špediter v svojem imenu in za račun uvoznika izpolnil uvozno carinsko deklaracijo z obračunom carine, trošarine in DDV na blago ter predložil carinskemu organu carinsko garancijo.

Po opravljenem carinskem postopku se je uvoznik odpeljal v banko po denar za plačilo obračunanih dajatev, a se potem ni več vrnil.

Zaradi prevzete garancije je stroške carinskih in drugih dajatev poravnal špediter; po sprostitvi blaga v prost promet je cisterno s kurilnim oljem odpeljal in uskladiščil. Naročniku je špediter obračunal založene stroške (carino, trošarino in DDV), stroške prevoza cisterne od meje do skladišča, stroške skladiščenja in svoje špedicijske stroške, vse stroške storitev skupaj z DDV na promet storitev. Vendar se naročnik kljub opominom ni odzval in špediterjeve terjatve ni poravnal.

V navedenem primeru, ko naročnik špedicijske storitve stroškov in izdatkov ni poravnal, špediter pa je imel blago v svoji posesti, se je ta vprašal, kako naj ravna.

Odgovor je naslednji:

Po čl. 870 OZ ima špediter za zavarovanje svojih terjatev, nastalih v zvezi s špedicijsko pogodbo, zastavno pravico na stvareh, ki so mu bile izročene za špedicijo in v zvezi z njo, vse dokler jih ima v posesti ali dokler ima v rokah listino, ki mu omogoča razpolaganje z njimi.

špediter ima torej zakonito zastavno pravico, na podlagi katere blaga do poplačila terjatve dolžniku ni dolžan izročiti. špedicijska pogodba je bila sklenjena na podlagi ustnega naročila, ki naročnika zavezuje.

Na podlagi vložene tožbe proti naročniku in po pravnomočno prisojeni terjatvi, bo lahko špediter v sodnem izvršilnem postopku zahteval prodajo cisterne s kurilnim oljem in plačilo njegove terjatve od izkupička.