Pravila po odpremnem pogoju (DDU Koper)

Žiga Stupica   10. 6. 2007   Komentarji so izklopljeni za Pravila po odpremnem pogoju (DDU Koper)

Klik na Mednarodni transportni posel (FOB Taiwan)

PRAVILA PO ODPREMNEM POGOJU (DDU Koper)
(V: Uvozne in izvozne dajatve pri špedicijskih poslih. 1. izd. Ljubljana: www.dajatve.com, februar 2003, 136 str., s. 21).

Kupec iz Slovenije (Ljubljana) naroči pri prodajalcu iz Turčije (Izmir) 200 sodov parafinskega voska, v skupni teži 20.000 kg, turškega porekla. V pogodbi so bili med strankama določeni cena blaga, rok dobave in tudi pogoji dobave: DDU Koper (delivered duty unpaid, place of destination Koper, to je uporaba odpremnega pogoja izročeno neocarinjeno v namembnem kraju Koper); dogovorjen je bil prevoz z ladjo na relaciji Izmir–Koper.

Odpremni pogoj DDU pomeni, da prodajalec izpolni svojo obveznost izročitve blaga, ko da blago na voljo kupcu v imenovanem kraju v uvozni državi. Prodajalec mora prevzeti vsa tveganja in stroške v zvezi z dostavo blaga do namembnega kraja, razen carinskih, davčnih in drugih dajatev, ki se plačajo pri uvozu, ter stroškov opravljanja carinskih formalnosti. Kupec nosi vse druge stroške in breme tveganja za posledice, če ne bi pravočasno ocarinil blaga za uvoz (event. stojnine, skladiščenje ipd.). Prodajalec mora torej zagotoviti, da so blago, račun in druge listine o blagu v skladu s prodajno pogodbo; na svoje stroške mora priskrbeti potrebna izvozna in druga uradna dovoljenja, opraviti carinske formalnosti pri izvozu blaga, na svoje stroške skleniti pogodbo za prevoz blaga po običajni poti in na običajen način do namembnega kraja ter tudi druge stroške dobave do Kopra (razen obveznosti sklenitve pogodbe o zavarovanju). Prodajalec je nadalje dolžan blago izročiti kupcu v dogovorjenem roku in mora kupcu na svoje stroške priskrbeti izročitveni nalog ter prevozno listino (nakladnica oz. pomorski tovorni list – konosament, Bill of Lading, B/L), da lahko kupec v namembnem kraju prevzame blago. Prodajalec je dolžan nositi tudi stroške nadzornih operacij (nadzor kakovosti, merjenje, tehtanje, štetje), potrebnih za izročitev blaga v skladu z dogovorjenimi pogoji dobave. Na svoje stroške mora poskrbeti tudi za potrebno pakiranje blaga in ustrezno označitev embalaže. Prodajalec mora obvestiti kupca o odpremi blaga in o drugih okoliščinah, ki jih kupec potrebuje, da uredi vse potrebno za prevzem blaga v namembnem kraju. Kupec pa mora plačati dogovorjeno ceno blaga, na svoje stroške priskrbeti uvozne dokumente in opraviti vse carinske formalnosti, ki so potrebne za uvoz blaga. V namembnem kraju mora kupec v dogovorjenem roku prevzeti pošiljko; s prevzemom blaga preide nevarnost za izgubo in poškodbo blaga od prodajalca na kupca.

Skladno z gornjimi dogovori je prodajalec pripravil blago za odpremo (pakiranje parafina v sodih, označba embalaže, kontejnerizacija). Svojemu špediterju je prodajalec zatem naročil odpremo blaga v kontejnerju do pristanišča Izmir, ureditev potrebne izvozne dokumentacije, izvozno carinjenje, natovorjenje na ladjo in sklenitev prevozne pogodbe na relaciji Izmir–Koper. O odpremi je prodajalec obvestil kupca.

Kupec je po prejemu obvestila o odpremi blaga plačal dobavitelju dogovorjeno kupnino in naročil svojemu špediterju v Sloveniji prevzem blaga po prispetju v pristanišče Koper, uvozno carinjenje ter prevoz blaga do kupčevega skladišča v Ljubljani. Kupčev špediter je naročil pomorskemu agentu – podizvajalcu, da v pristanišču Koper prevzame blago od ladjarja, organizira pretovor blaga z ladje in prevoz blaga v carinsko skladišče v Kopru. Pomorskemu agentu je špediter izročil listine, potrebne za prevzem blaga, ki jih je prejel od kupca, to je pogodbo o nakupu in potrdilo o plačilu blaga dobavitelju. Na podlagi teh listin je agent blago prevzel, raztovoril in skladiščil, listine o tem ter račun za opravljeno storitev pa izročil špediterju. Ostale uvozne carinske operacije (carinska deklaracija, plačilo uvoznih carinskih dajatev in trošarino za blago – parafin) je izvršil špediter sam, ki je s svojim tovornjakom blago odpremil iz Kopra do Ljubljane, kjer je blago izročil kupcu v njegovem skladišču. Ob izročitvi blaga je špediter kupcu izročil listine o prevzemu in uvozu blaga, carinjenju in plačilu uvoznih dajatev ter račun za opravljeno špedicijsko storitev, ki je vseboval špedicijsko provizijo, stroške pomorskega agenta, stroške pretovarjanja, skladiščenja, plačilo carine, trošarine, raznih taks ter stroške cestnega prevoza od Kopra do kupčevega skladišča.

Iz primera je razvidno, da je funkcija špediterja v celoti odvisna od dogovora med kupcem in prodajalcem glede izročitve kupljenega blaga.

Glede na dogovorjeno pariteto DDU je moral prodajalec zaradi izpolnitve svoje obveznosti poskrbeti za odpremo blaga do namembnega pristanišča v Kopru; to fazo odpreme je moral torej dobavitelj poveriti svojemu špediterju. Kupčev špediter pa je imel nalogo organizirati prevzem blaga od ladjarja v namembnem kraju, v pristanišču Koper in organizirati razložitev, carinjenje ter odpremo blaga do skladišča kupca v Ljubljani.

Odpremni pogoji, dogovorjeni v kupoprodajni pogodbi, so določili bistveno vsebino konkretnega špedicijskega posla.

Pri tem špediter z drugimi udeleženci v procesu odpreme in dopreme blaga od dobavitelja do kupca sklepa dogovore (naroča) v svojem imenu za račun svojega naročnika (pogodba s prevoznikom – ladjarjem, pomorskim agentom, cestnim prevoznikom, skladiščnikom itd.). Nastale stroške praviloma zalaga špediter. Edino v razmerju do carinskega organa nastopa špediter v imenu in za račun carinskega zavezanca. Ta v postopku uvoza blaga opravi carinski, kakor tudi davčni in trošarinski postopek.

Avtor: Ž. Stupica

(c) Vse pravice pridržane.