DDV

MISSING TRADER (Dodatno, junij 2012): Tudi Sodišče Evropske unije je v sodbi z dne 21. junija 2012 v združenih zadevah C-80/11 in C-142/11 zavzelo stališče, da pravica davčnih zavezancev, da DDV, ki ga morajo plačati, ustrezno znižajo za vstopni DDV, pomeni temeljno načelo skupnega sistema DDV. Ta pravica pa načeloma ne sme biti omejena in se mora izvesti takoj in za vse davke, ki so bili naloženi na skupne transakcije. Tudi vprašanje, ali je bil dolgovani DDV nakazan javni blagajni, ne vpliva na pravico davčnega zavezanca do odbitka vhodnega DDV. Z ureditvijo pravice do odbitka vstopnega DDV namreč ni združljivo sankcioniranje davčnega zavezanca – ki ni vedel in ni mogel vedeti, da je bila zadevna transakcija del utaje DDV, s tem, da se mu zavrne pravica do odbitka. Zato pravo Evropske unije o skupnem sistemu DDV nasprotuje nacionalni praksi, na podlagi katere davčni organ davčnemu zavezancu zavrne pravico, da od DDV, ki ga mora plačati, odbije vstopni DDV, ker je izdajatelj računa ali kateri od njegovih ponudnikov ravnal nezakonito. Davčni organ je dolžan na podlagi objektivnih dejavnikov dokazati, da je zadevni davčni zavezanec vedel oziroma bi moral vedeti, da je bila zadevna transakcija povezana z goljufijo, ki jo je storil navedeni izdajatelj ali drug trgovec v dobavni verigi.

Izvzem iz sistema DDV za osebe javnega prava, ki nastopajo kot organ oblasti (Podrobno, 2010; Pravna praksa. Ljubljana: GV Založba, št. 15, l. 29/937, 15. april 2010, s. 14-16.)

NAJEM OZIROMA ZAKUP NEPREMIČNIN – SKUPNA IZJAVA (Podrobno, 3. 2. 2007) (V: Javni sektor. Ljubljana: Dashofer, april 2007, s. 11-13.)

(NE) OPROSTITEV ZAPOREDNIH DOBAV ZNOTRAJ SKUPNOSTI (Podrobno, 6. 6. 2006) (V: DDV v poslovni praksi. Ljubljana: Dashofer, št. 9, 3. 5. 2006.)

ČL 28.a ZDDV (uvozna oprostitev DDV – postopek 42) (Podrobno, 9. 2. 2006) (V: DDV v poslovni praksi. Ljubljana: Dashofer, št. 3/2006, 29. 2. 2006.)

V EU PREDLAGANE SPREMEMBE SISTEMA DDV – PROMET STORITEV (Podrobno, 18. 2. 2005) (V: Računovodski in davčni nasvet. Ljubljana: Dashofer, 3. oktober 2005.)

DDV PO EVROPSKO (2.) (Podrobno, dec. 2003) (V: Podjetnik, št. 12, l. XII, december 2003, s. 72-74.)

DDV PO EVROPSKO (1.) (Podrobno, nov. 2003) (V: Podjetnik, št. 11, l. XII, november 2003, s. 64-65.)